กำลังประมวลผล...

12 ต.ค. 2563ประกาศรายชื่อนักศึกษา วิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1/2563 (สอบย้อนหลัง)
05 ต.ค. 2563ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 (แก้ไข)
29 ก.ย. 2563รับทราบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
29 ก.ย. 2563เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด-และ-วิทยาศาสตรบัณฑิต-บริหารธุรกิจเกษตร
28 ก.ย. 2563ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563
21 ก.ย. 2563ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
21 ก.ค. 2563การปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
13 ก.ค. 2563ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563)
23 ก.ค. 2563การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน ที่ อว 0224.5/ว771
23 ก.ค. 2563การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน ที่ อว 0224.5/ว786
23 ก.ค. 2563การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน ที่ อว 0224.5/ว825
18 มิ.ย. 2563รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา(วิชาชีพครู)
29 พ.ย. 2562 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)
23 ก.ย. 2562การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์,สาธารณสุขชุมชน,สาขาวิชาวิจิตศิลป์,สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
23 ก.ย. 2562การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
23 ก.ย. 2562การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร