กำลังประมวลผล...

21 ก.ย. 2563ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
21 ก.ค. 2563การปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
13 ก.ค. 2563ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563)
18 มิ.ย. 2563การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิปลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรัง พ.ศ. 2556) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18 มิ.ย. 2563การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18 มิ.ย. 2563การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
24 ก.ย. 2562ยกเลิกหนังสือบันทึกข้อความฝ่ายวิชาการ
23 ก.ค. 2563การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน ที่ อว 0224.5/ว771
23 ก.ค. 2563การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน ที่ อว 0224.5/ว786
23 ก.ค. 2563การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน ที่ อว 0224.5/ว825
18 มิ.ย. 2563รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาโททางการศึกษา(วิชาชีพครู)
29 พ.ย. 2562 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)
23 ก.ย. 2562การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์,สาธารณสุขชุมชน,สาขาวิชาวิจิตศิลป์,สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
23 ก.ย. 2562การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
23 ก.ย. 2562การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร