ข่าวอัพเดท สภาวิชาการ

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประจำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประจำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหัวข้อแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป