การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม