การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวทางการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒  พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม