การประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ กรณีขอสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาตามมาตรฐานที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ กรณีขอสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาตามมาตรฐานที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม