การประชุมปรับปรุง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน การประชุมปรับปรุง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔   เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม