การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔   โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม