การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕โดยจัดการประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม