การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยจัดการประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม