การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ/๒๕๖๔   ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม