การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน  ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ๒/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม