การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่๑๐/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่๑๐/๒๕๖๔ โดยจัดการประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม