การประชุมหารือร่าง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน การประชุมหารือร่าง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔   เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม