หลักสูตร Work Integrated Learning ( WIL )

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล WIL

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา WIL

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล WIL

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ WIL

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ WIL

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ WIL

สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง WIL

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม WIL

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล WIL

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน WIL

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล WIL