จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1/2563

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีและคณะทำงาน ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1/2563