ฝ่ายวิชาการ

สถานที่ติดต่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ( 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 )

                       ฝ่ายวิชาการ  โทรศัพท์ 043-713080-9 ต่อ 308      

                       งานสหกิจศึกษา โทรศัพท์ 043-713080-9 ต่อ 289