บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ฝ่ายสารสนเทศหลักสูตร

นางอำนวยพร บำรุงบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

 

 

นางสาวกิ่งเพชร  แก้วปัญญา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ว่าที่ ร.ท. กล้าณรงค์  ศรีวาปี
นักวิชาการศึกษา