บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

นางอำนวยพร บำรุงบุญ

นายจักริน  แดนสมปัดสา

นายพงษ์นัฐ  อักษร