คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ


ศาสตราจารย์สุมาลี  สังข์ศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ศาสตราจารย์อรุณรัตน์  ฉวีราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์เมชฌ   สอดส่องกฤษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ณัฐวงศ์   พูนพล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์สีดา  สอนศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรทณา  สินศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  สิริปิยะสิงห์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  เอกสะพัง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธุ์  สมบัติธีระ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร์  ลอยวิรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

นางณิชาภา  ยศุตมธาดา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

นางบัณฑิตา  สวัสดี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

นายอภิชาติ  เหล็กดี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

นายจักรพงศ์  ล้มสุวรรณ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยเลขานุการ