คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  กัมพูศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  จันทรโณทัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง  วงษ์ชาชม
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ  ศรีวาปี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน  ปัสสาโก
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์  พรหมเกิด
ผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม
ผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์ ดร.วีระพน  ภานุรักษ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์   พลวิเศษ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ  ปฐมวณิชกุล
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  อินทะตา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ


อาจารย์จักรพงษ์  ลิ้มสุวรรณ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยเลขานุการ