คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค
อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ


ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์  ฉวีราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ   สอดส่องกฤษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์   พูนพล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีเนตร  สาระพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์สีดา  สอนศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  เกาะสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา  สินศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์  สิริปิยะสิงห์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  เอกสะพัง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธุ์  สมบัติธีระ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร์  ลอยวิรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณิชาภา  ยศุตมธาดา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  สวัสดี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อาจารย์จักรพงศ์  ลิ้มสุวรรณ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยเลขานุการ