ประกาศกฏเกณฑ์ สกอ./ข้อแนะนำการลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 2561

ประกาศกฏเกณฑ์ สกอ./ข้อแนะนำการลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป 2561/แบบคำร้องขอสอบวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษารหัส 61