ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ รองอธิการบดี ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา