ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร ๑๕ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓