ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

..เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา.. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยจัดการประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)