ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยการประชุมปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม