ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

…เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  โดยจัดการประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)