ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะวิชา

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีและคณะทำงาน ได้จัดการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะวิชา เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพด้านสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมในรูปแบบนิวนอร์มอล(New Normal)ที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการที่ดีต่อไปตามประกาศและข้อกำหนดของทางราชการในสถานการณ์ปัจจุบัน