ฝ่ายวิชาการ ได้เรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการฯ มาร่วมจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ได้เรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการฯ มาร่วมจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมวิญญู-คุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(15ชั้น) เพื่อความสมบูรณ์และมีคุณภาพในเนื้อหาทางวิชาการที่เข้มข้น ก่อนนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ 1/2563 นี้