รองอธิการบดี ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต