รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2563 ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันและผู้แทนคณาจารย์ในสภาวิชาการจากคณะวิชา ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์