อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563_1 ตุลาคม 2563