แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

คำอธิบายแบบฟอร์มเอกสาร สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 1. สกศ.มรม.01-แบบสมัครงานสหกิจศึกษา
 2. สกศ.มรม.02-แบบเสนองานสหกิจศึกษา
 3. สกศ.มรม.03-แบบรายงานตัวและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 4. สกศ.มรม.04-แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา
 5. สกศ.มรม.05-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 6. สกศ.มรม.06-แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 7. สกศ.มรม.07-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
 8. สกศ.มรม.08-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
 9. สกศ.มรม.09-แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา
 10. สกศ.มรม.10_แบบประเมินรายงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 11. สกศ.มรม.11_แบบประเมินผลการจัดแสดงผลงานสหกิจศึกษา
 12. สกศ.มรม.12_แบบสอบถามการได้บรรจุเข้าปฏิบัติงาน