โครงการอบรม “การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม สหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563” ที่ห้องประชุม 4A อาคาร 26 ศูนย์ภาษา วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563