โครงการเตรียมความพร้อมการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔

เเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิด  โครงการเตรียมความพร้อมการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรอบรม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช  ประธานยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น  ๕  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม