ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประจำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประจำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหัวข้อแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1 2 3 4 5