การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่๖/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน  ชั้น ๕  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม