การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่๗/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน  ชั้น ๕  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม