การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  อาจารย์กมล พลคำ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน  ชั้น ๕  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม