การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  อาจารย์เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน  ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม