การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  อาจารย์เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน  ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม