การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  อาจารย์เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน  ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม