หลักสูตร Work Integrated Learning ( WIL )

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล WIL

  • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา WIL

  • คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล WIL

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ WIL

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ WIL

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ WIL

สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง WIL

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม WIL

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล WIL

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน WIL

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล WIL