ฝ่ายวิชาการ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ( 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 )

                       ฝ่ายวิชาการ  โทรศัพท์ 043-722118 ต่อ 334      

                       งานสหกิจศึกษา โทรศัพท์ 043-722118 ต่อ 334

 

แผนที่