บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  ทองดอนเปรียง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.เกตน์สิรี  เทียนประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางอำนวยพร บำรุงบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
 

 

 

นางมณีรัตน์ แสงกล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ท. กล้าณรงค์  ศรีวาปี
นักวิชาการศึกษา