คณะกรรมการ

อาจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ


ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์  ฉวีราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 
รองศาสตราจารย์ฉลอง  พันธ์จันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.สีดา  สอนศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  พระพินิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐวัฒน์  บัวทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา  ชัยมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์  สิริปิยะสิงห์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  เจริญชัย
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร์  ลอยวิรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  แก่นสมบัติ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  สวัสดี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนัย  ทะคำสอน
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.มัติ  ศรีหล้า
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  ทองดอนเปรียง
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยเลขานุการ