หลักสูตรสหกิจศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา