บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ จีระนัน  เสนาจักร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.เกตน์สิรี  เทียนประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นางอำนวยพร บำรุงบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
 

 

 

นางมณีรัตน์ แสงกล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ท. กล้าณรงค์  ศรีวาปี
นักวิชาการศึกษา